HỖ TRỢ

Nghi thức tắm Phật

25/08/2020

Nguồn gốc của lễ tắm Phật xuất phát từ sự kiện đản sanh của Thái tử Tất-đạt-đa tại vườn Lâm-tỳ-ni.

Xem nhanh

  Nguồn gốc của lễ tắm Phật xuất phát từ sự kiện đản sanh của Thái tử Tất-đạt-đa tại vườn Lâm-tỳ-ni. Các bản kinh thuộc hai truyền thống Nam và Bắc truyền đều ghi lại rằng khi hoàng hậu Ma-da đản sanh Thái tử, từ trên không trung có hai dòng nước của chư thiên, một ấm một mát, rưới xuống để tắm cho hoàng hậu và Thái tử. sự kiện này được ghi lại trong kinh Đại bổn (Trường Bộ II), kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp (Trung Bộ III), lời mở đầu của bản chú giải truyện Bổn Sanh (Nidānakatha). Theo bộ Đại sự (Mahāvastu), khi Thái tử ra đời, hai dòng nước ấm và lạnh thơm dịu, trong lành từ trên không trung rưới xuống để tắm cho Thái tử.

  1. NGUYỆN HƯƠNG

  (Đánh 3 tiếng chuông, 2 tay cầm 3 cây hương dâng ngang trán, quỳ đọc:)

   

  Xin cho khói trầm thơm,

  Kết thành mây năm sắc,

  Dâng lên khắp mười phương,

  Cúng dường vô lượng Phật,

  Vô lượng chư BồTát,

  Cùng các thánh hiền tăng,

  Nơi pháp giới dung thông,

  Kết đài sen rực rỡ,

  Nguyệnlàm kẻ đồnghành,

  Trên con đường Giác ngộ,

  Xin mọiloài chúng sanh,

  Từ bỏ cõi lãng quên,

  Theo đường giới, định,huệ,

  Quay vềtrong tỉnh thức.

  Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát ma ha tát!

   

  Chúng con cung kính nghe rằng, nơi cõi trời đâu Suất đà, Thiện Huệ bồ tát ưng thời tốt, cỡi thần tượng giáng phó trần gian. Tại cung vua Tịnh Phạn, Ma Da phu nhân cảm mộng lành, mang thánh thai quang lâm phàm thế. Vui mừng thay, hoa đàm đã nở, sông núi hoan ca, thiên long trỗi nhạc, các trời rải hoa, chín rồng tắm Phậ ttại ta bà, bảy bước xưng tôn cùng vũ trụ. Màu nhiệm thay, ứng linh tích để báo trước nguyện độ sanh, hiện hóa thân để mở đầu ơn cứu độ. Hôm nay ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, đệ tử chúng con, cung kính quỳ trước đài vàng, chí thành nấp trong ánh sáng, chiêm ngưỡng sơ sanh bảo tướng, lạy mừng từ phụ kim thân, ca dương công đức, bậc thầy ba cõi độc tôn, tán tụng hồng danh vị thánh muôn loài đệ nhất.

  Nam Mô Bổn SưThích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứngminh.

  (đứng dậy cắm hương vào lư, rồi đứng dậy đảnh lễ Tam Bảo)

  2. ĐẢNH LỄ TAM BẢO

  (tiếp theo ngồi xuống, đọc tán dương chi và tụng chú đại bi)

  3. TÁN DƯƠNG CHI

  4. TỤNG CHÚ ĐẠI BI

  5. ĐẢNH LỄ THẬP HIỆU PHẬT

  (đứng dậy chắp tay đọc từng câu, hết 1 câu đánh 1 tiếng chuông rồi lạy xuống 1lạy)

  1. Chí tâm đảnh lễ, A tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành, Nhiều kiếp tu hành, nhân viên quả mãn, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lễ )
  2. Chí tâm đảnh lễ, một đời bổ xứ, hiện ở Suất Đà Hóa độ ta bà, sanh thân trần thế, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lễ )
  3. Chí tâm đảnh lễ, từ Đâu Suất xuống, ứng mộng Ma Da, cỡi voi sáu ngà, vào trong thai mẹ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lễ )
  4. Chí tâm đảnh lễ, dưới cây vô ưu đản sanh thị hiện, Chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lễ)
  5. Chí tâm đảnh lễ, hiện hưởng dục lạc, nhàm chán vô thường, Bốn cửa dạo chơi, chán đời già chết, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lễ)
  6. Chí tâm đảnh lễ, nửa đêm vượt thành, xuất gia tầm đạo, Tóc xanh cắt bỏ, núi tuyết tu hành, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lễ)
  7. Chí tâm đảnh lễ, dưới cây bồ đề, hàng phục ma quân, Thấy sao mai sáng, Phật đạo viên thành, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lễ)
  8. Chí tâm đảnh lễ, bốn mươi chín năm, độ sanh thuyết pháp Ba thừa dạy đủ, quả mãn nhân thiên, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lễ)
  9. Chí tâm đảnh lễ, dưới cây Ta la thị hiện Niết bàn Để lại xá lợi, phước khắp trần gian, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lễ)
  10.  Chí tâm đảnh lễ, hiện tọa đạo tràng, ta bà giáo chủ Cha lành bốn loại, ba cõi đạo sư, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lễ)

  (ngồi xuống đọc bài Cuộc đời đức Phật Thích Ca)

  6. CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA

  Đức Phật Thích Ca

  Từ Đâu Suất giáng trần

  Nước Ca Tỳ La Vệ

  Vào Rằm Tháng Tư

  Hoa Vô Ưu bừng nở

  Tại vườn Lâm Tỳ Ni

  Trái đất sáu lần rung động

  Nhạc trời trỗi khúc hoan ca

  Thần dân vui khắp mọi nhà

  Chúc mừng Thái tử Tất Đạt Đa

  Tịnh Phạn vua cha

  Rời hoàng cung đi đón

  Hoàng hậu Ma Gia

  Sinh ra Ngài bảy ngày thì đã quy thiên

  Kiều Đàm Di mẫu, thay thế mẹ hiền

  Nuôi Thái tử cho đến ngày khôn lớn

  Tất Đạt Đa thông minh xuất chúng

  Thiên tư cốt cách siêu phàm

  Sở học không thể nghĩ bàn

  Bao nhiêu thái sư cũng đều bái phục

  Xuyên suốt cổ kim, không còn gì dạy nữa

  Lớn lên, lời A Tư Đà, Vua Cha chợt nhớ

  Mượn tay nguyệt lão kết tóc se tơ

  Công chúa Gia Du kiều diễm như mơ

  Để cột chân trong lâu đài nhân thế

  La Hầu La, tiếng bí bô con trẻ

  Mở mắt chào đời, tập nói tiếng Mẹ Cha

  Ngài muốn nhìn nhân tình thế thái gần xa

  Nên dạo chơi ngoài bốn cửa thành: đông tây nam bắc

  Thấy cảnh sanh già bịnh chết

  Ngài liền quyết chí xuất gia

  Vào nửa khuya Mồng Tám Tháng Hai

  Sa Nặc ơi, đưa ta vượt khỏi hoàng thành

  Xa lìa cung vàng điện ngọc

  Xa lìa vợ đẹp con ngoan

  Vì chúng sanh, ta ra đi quyết tìm ngôi báu

  Tới dòng A Nô Ma

  Ngài tự tay xuống tóc

  Sa Nặc ơi, thôi, ngươi hãy lui về

  Trở về thưa với phụ thân

  Và nhắn lời của ta từ biệt

  Còn riêng ta

  Đến khi nào, tìm ra đạo thì mới trở về

  Bằng ngược lại, thì xem như ta đã mất

  Từ đó, giữa trùng trùng Lạp Sơn Hy Mã

  Đêm ngày gội tuyết nếm sương

  Sáu năm khổ hạnh khôn lường

  Vẫn chưa tìm ra Ánh Đạo

  Bao nhiêu đạo sĩ, quyền cơ tuyệt xảo

  Bao nhiêu pháp thuật, huyền vi tuyệt trần

  Nhưng còn chỗ kẹt, không phải toàn chân

  Ngài lại một mình, đi tìm chân lý

  Bên cạnh dòng sông, Ni Liên Thuyền ý vị

  Đan cỏ làm tòa, rồi khẳng quyết một câu

  Chính nơi đây

  Nếu không thành đạo

  Thì ta quyết không rời chỗ nầy

  Dù cho bụi đá trơ cây

  Dù cho xương tan thịt nát

  Thất thất tham thiền nghiêm mật

  Cuối cùng chứng đắc đạo ca

  Vô Thượng Chánh Đẳng Phật Đà

  Bồ Đề Đạo Tràng, sen báu nở hoa

  Vào ngày trăng tròn, tháng mười hai âm lịch

  Bốn mươi lăm năm trường vân du hóa độ

  Hơn ba trăm hội chuyển pháp thuyết kinh

  Hàng hàng lớp lớp đệ tử đảnh lễ nghiêng mình

  Sáu nẻo ba đường rợp bóng Đạo Vàng siêu tuyệt

  Thuận thế vô thường

  Có sinh phải có diệt

  Có diệt phải có sinh

  Nhưng đạo lý chơn thường

  Băng ngang dòng sinh diệt

  Tại rừng Sa La

  Đấng Cha Lành đã tám mươi năm tuổi già

  Bảy chúng đệ tử cùng quây quần câu hội

  Ngài bảo các con có còn gì muốn hỏi

  Những gì ta dạy xưa nay

  Đại chúng im lặng tỏ bày

  Nếu chúng con đã thông suốt

  Thì ta có mấy lời Di Giáo

  Giới luật làm Thầy, đó là bậc nhất

  Giáo pháp Ba Thừa, đó là vô song

  Khai thông vô thỉ vô chung

  Mở đường vô sinh vô tử

  Các con chớ có quên mình, gìn giữ

  Đó là lời cuối cùng của Đức Như Lai

  Tu chỉ một đường, không một không hai

  Phật tánh muôn đời, không thêm không bớt

  Mỗi mỗi chúng con, hãy chuyên tâm tu tập

  Cuộc đời, không có gì bằng đạo lý từ bi

  Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi

  Ta từ giã các con, nơi Sa La Song Thọ

  Rừng núi hoang vu, im bặt tiếng gió

  Ngân hà nín thở, rơi rụng trăng sao

  Rằm Tháng Hai âm lịch, trăng thắm lệ đào

  Đức Từ Phụ Bổn Sư an nhiên niết bàn nhập diệt

  Đại chúng cất lên Thích Ca Mâu Ni tha thiết

  Núi rừng hòa vọng âm vang

  Lan xa thế giới ba ngàn

  Vượt qua mười phương tam thế

  Vũ trụ càn khôn nhỏ lệ

  Hướng về thế giới Ta Bà

  Hộ trì đạo lý Thích Ca

  Ngưỡng nguyện phổ chiếu Phật Đà

  Hằng hà pháp giới châu sa

  Nhất nhất chấp tay đồng Niệm Phật:

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


  (đứng dậy, vừa tụng kệ tắm Phật vừa múc nước tắm Phật)

  7. KỆ TẮM PHẬT

  Con nay rưới tắm chư Như Lai

  Trí sạch trang nghiêm công đức đầy

  Chúng sanh năm trược rời trần cấu

  Cùng chứng Như Lai tịnhpháp thân.

  Trong thành Tỳ Gia chưatừng sinh

  Giữa cây Sa La chưa từng diệt

  Không sinhkhông diệt đức Cồ Đàm

  Nếu dùng mắt thường thấy sinh diệt.

  Sáng nay ngày mười lăm tháng tư

  Cung vua Tịnh Phạn sinh Tất Đạt

  Chín rồng phun nước trên trời xuống

  Hoa sen đỡ chân từ đất lên.

  Án Mâu Ni, Mâu Ni, Tam Mâu Ni, Ta Phạ Hạ (3 lần).

  8. BÁT NHÃ TÂM KINH

  9. SÁM KHÁNH ĐẢN

  Đệ tử hôm nay

  Gặp ngày Khánh Đản

  Một dạ vui mừng

  Cúi đầu đảnh lễ

  Thập phương Tam Thế

  Đều Ngự Như Lai

  Cùng Thánh Hiền Tăng

  Chúng con cùng pháp giới chúng sanh

  Bởi thiếu nhơn lành

  Thảy đều sa đọa

  Tham sân chấp ngã

  Quên hẳn đường về

  Tình ái si mê

  Tù trong lục đạo

  Trăm dây phiền não

  Nghiệp báo không cùng

  Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân

  Dủ lòng lân mẫn

  Không nỡ sinh linh thiếu phước

  Nặng kiếp luân hồi

  Đêm dày tăm tối

  Đuốc tuệ rạng soi

  Nguyện cứu muôn loài

  Pháp dùng phương tiện

  Ta Bà thị hiện

  Thích chủng thọ sanh

  Thánh Ma Da mộng ứng điềm lành

  Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo

  Ba mươi hai tướng tốt

  Vừa mười chín tuổi xuân

  Lòng từ ái cực thuần

  Trí xuất trần quá mạnh

  Ngai vàng quyết tránh

  Tìm lối xuất gia

  Sáu năm khổ hạnh rừng già

  Bảy thất nghiêm tinhthiền tọa

  Chứng thành đạo quả

  Hàng phục ma binh

  Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh

  Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ

  Chúng con nguyện :

  Dứt bỏ dục tình ngoan cố

  Học đòi đức tánh quang minh

  Cúi xin Phật Tổ giám thành

  Từ bi gia hộ :

  Chúng con cùng pháp giới chúng sanh

  Chóng thành đạo quả.

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

  10. HỒI HƯỚNG

  Lễ Phật công đức thù thắng hạnh,

  Vô biên thắng phước giai hồi hướng,

  Phổ nguyện pháp giới chưchúng sanh

  Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

  Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,

  Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,

  Phổ nguyện tội chướngtất tiêu trừ,

  Thế thế thường hành Bồ tát đạo.

  Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung,

  Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,

  Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

  Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.

  Nguyện dĩ thử công đức

  Phổ cập ư nhứt thiết

  Ngã đẳng dữ chúng sanh

  Giai cộng thành Phật đạo.

  11. PHỤC NGUYỆN

  Vừa rồi bao nhiêucông đức, bấy nhiêu hương hoa, thành kính thiết tha, nguyện xin hồi hướng, cúng dường kim tướng Phật tổ sơ sanh, cúi xin đức Phật giám thành, từ bi nạp thọ. Phục nguyện: một hoa đàm đã nở, một vị thánh ra đời, một ngôi sao đêm tối, một mặt trời mùa đông, may mắn biết bao cho ta bàthế giới, vui mừng nào kể cả vũ trụ đất trời, từ nay bể khổ gặp thuyền từ, đường mê nhờ đuốc tuệ, Phật tánh muôn loài vốn có, mê tâm hiếm kẻ nào không, mê lầm giác ngộ, tự tánh lo toan, đau khổ an vui do tâm quyết định, gắng sức tu bồi nhân tốt, chờ ngày thành tựu quả lành, chúng con rồi sẽ thành Phật, đức Phật là Phật đã thành. Lại nguyện: Đạo pháp huy hoàng, chúng tăng thanh tịnh, trời yên bể lặng, gió thuận mưa hòa, nhà nhà lạc nghiệp an cư, xứ xứ thái bình thạnh trị, gia đình Phật tử, phước thọ khương ninh, pháp giới chúng sanh, đều thành Phật đạo.

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  12. TAM TỰ QUY

  Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.

  Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải.

  Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại.

  Nguyện đem công đức này

  Hướng về khắp tất cả

  Đệ tử và chúng sanh

  Đều trọn thành Phật đạo.


  (lạy 3 lạy trước khi kết thúc nghi thức tắm Phật)

   

  Theo phatphapungdung.com

  bi

  PHẬT

  Có thể bạn quan tâm
  Tại sao lại thắp trầm nụ thay vì nhang trầm hương?

  Tại sao lại thắp trầm nụ thay vì nhang trầm hương?

  Cả hai sản phẩm này đều tạo ra mùi hương tương tự nhau, thế nhưng tại sao ở...
  Những điều thú vị về Tết Đoan Ngọ trong văn hóa Á Đông

  Những điều thú vị về Tết Đoan Ngọ trong văn hóa Á Đông

  Tết Đoan Ngọlà một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng và đặc sắc nhất...
  Văn khấn ngày rằm tháng 4 âm lịch theo truyền thống Việt Nam

  Văn khấn ngày rằm tháng 4 âm lịch theo truyền thống Việt Nam

  Văn khấn ngày rằm (15 âm lịch) - Lễ Phật đản là nghi lễ truyền thống không chỉ...
  Cách lựa chọn dòng nhang phù hợp cho thờ cúng trong gia đình

  Cách lựa chọn dòng nhang phù hợp cho thờ cúng trong gia đình

  Thờ cúng là một phần quan trọng trong văn hóa tâm linh của người Việt, thể...
  Những hiểu nhầm về ngày Thần Tài mùng 10 âm lịch

  Những hiểu nhầm về ngày Thần Tài mùng 10 âm lịch

  Vậy tại sao tục thờ Thần Tài ở Việt Nam lại diễn ra vào ngày mùng 10 hàng...